Trang thông tin điện tử của Tập đoàn NEX Group

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NEXGROUP

Bộ máy lãnh đạo của NEXGroup khá gọn nhẹ. Tuy không có quá nhiều các vị trí cấp cao hay chuyên gia như những công ty, tập đoàn khác, nhưng chính sự đơn giản hóa này lại là một trong những yếu tố mang tới sự thành công cuối cùng cho công ty.

Ban lãnh đạo của NEXGroup bao gồm:

  • 01 Chủ tịch HĐQT: Phê duyệt, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển của công ty, đồng thời giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc trong công việc.
  • 01 Tổng Giám Đốc: Điều hành công việc kinh doanh thường niên của công ty. Chuẩn bị các kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban khác, lập và trình HĐQT kế hoạch, kết quả kinh doanh theo từng giai đoạn.
  • 01 Giám Đốc Tài Chính: Nắm bắt các hoạt động tiền tệ cũng như công việc của phòng Kế toán cũng như nghiên cứu, xử lý các mối quan hệ tài chính của công ty. Đồng thời, lê kế hoạch khai thác và sử dụng nguồn vốn hiện tại cũng như trong tương lai.
  • Ngoài ra, còn có các thành viên khác của HĐQT và hơn 200 cán bộ, nhân viên trực thuộc các phòng ban khác của công ty cũng tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.